Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σχέδιο χρηματοδότησης για τη στήριξη δραστηριοτήτων στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.
Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις «Βασικές Δράσεις» (Key Actions) και δύο επιπλέον δράσεις.
Το Έργο EnVeROS αποτελεί μέρος της βασικής δράσης 2 (Key Action 2): Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για το Erasmus + και επιβλέπει τη συνολική υλοποίηση του προγράμματος.

Μενού